Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy BardoMed, dostępny pod adresem internetowym www.bardomed.pl prowadzony jest przez BardoMed Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Konecznego 6/66;
  31-216 Kraków. NIP: 945-217-69-37. REGON: 123001139, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa w Krakowie Wydział XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491105,
  o kapitale zakładowym 50,000 zł w całości opłaconym.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca - BardoMed Sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Konecznego 6/66;
  31-216 Kraków. NIP: 945-217-69-37. REGON: 123001139, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Krakowa w Krakowie Wydział XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491105.
 2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bardomed.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – indywidualne konto Klienta w Sklepie, z przypisanym loginem i hasłem,
  w którym gromadzone są podane przez Klienta dane oraz informacje o złożonych
  i zrealizowanych Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego na warunkach określonych
  w niniejszym Regulaminie.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Konecznego 6/66; 31-216 Kraków
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bardomed.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 (12) 444 12 97 oraz +48 721 12 13 14  numer fax Sprzedawcy (12) 444 12 96
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy ALIOR BANK:
  89 2490 0005 0000 4520 1965 7407
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów wskazanych w ust. 2 i 3 w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych do pracy.

 

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

1)        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i dowolną przeglądarką internetową,

2)        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

3)        włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy
  w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

1)        imię i nazwisko;

2)        adres e-mail.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest dobrowolne i nie podlega opłacie.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych
  w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres kontaktowy Sprzedawcy, o którym mowa w § 3.

 

§ 7

Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

1)        zalogować się do Sklepu;

2)        wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

3)        kliknąć w przycisk „kontynuuj zakupy” – w przypadku wyboru kolejnych Produktów lub przycisku „ Przejdź do realizacji zamówienia”.

4)        kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,

5)        wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 1. Istnieje możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 3. Każdorazowo złożenie i przyjęcie zamówienia do realizacji jest potwierdzane przez Sklep.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia
  i prawidłowo poda dane kontaktowe, a w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany, numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku gdy podane dane  nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, to zamówienie zostanie anulowane.
 5. Przedstawiona w sklepie oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 k.c. oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Ostateczna cena wraz z kosztami transportu każdorazowo zostanie potwierdzona przez Sprzedawcę i przekazana Klientowi zgodnie z ust. 4.

 

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

1)        płatność przy odbiorze,

2)        płatność za pobraniem,

3)        płatność przelewem na konto Sprzedawcy,

4)        płatności elektroniczne,

5)        płatność kartą płatniczą,

6)        płatności na raty.

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1)        przesyłka paczkomatowa (koszt: 8,60 zł brutto)

2)        przesyłka kurierska (koszt 15,90 zł brutto), przesyłka kurierska pobraniowa (koszt 18,90 zł)

3)        odbiór osobisty (0,00 zł)

W przypadku zamówienia powyżej 500 zł koszt transportu jest darmowy.

3.  Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:

1)        płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

2)        płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

3)        płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki najpóźniej w dniu dokonania odbioru.

 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu
  5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Na życzenie Klienta możliwe jest dostarczenie Produktów częściami.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
  O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski lub Unii Europejskiej.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Przed odebraniem przesyłki od kuriera przez Kupującego należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, to należy nie przyjmować przesyłki  i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedawcą.
 7. W przypadku, gdyby Klient nie odebrał przesyłki pomimo podjętej próby doręczenia towaru przez Sprzedawcę zgodnie z zawartą umową sprzedaży, Klient ponosi koszty transportu nawet wówczas kiedy w potwierdzeniu zamówienia pro-forma otrzymał możliwość bezpłatnej dostawy tego towaru. 
 8. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
  o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres
  e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

1)      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

2)      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

3)      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego
z żadnymi kosztami.

4)      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5)      Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

6)      Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7)      Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające
z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany
w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
w odniesieniu do Umowy:

1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3)      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

4)      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

5)      w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

8)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

9)      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę,

10)  o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę
o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są wyłącznie fabrycznie nowe Produkty.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy BardoMed sp. z o.o. ul.
  Pod Fortem 2F lok. 6, 31-302 Kraków w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bardomed.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać
  w szczególności:

1)      informację dotyczące przedmiotu reklamacji,

2)      rodzaj i datę wystąpienia wady,

3)      określenie żądania sposobu rozpatrzenia reklamacji.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument,
  a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 2. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany
  w ust. 4.
 3. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest prawidłowo sporządzony protokół uszkodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 9.
 4. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

 

§ 12

 1. Klient ma możliwość skorzystania z usługi Newslettera
 2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu e-maila w zakładce „Newsletter” widocznej na Koncie Klienta w Sklepie
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się
  z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres,
  o którym mowa w § 3.

§ 13

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

1)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

2)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4)    https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem
o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2)      Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest
w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3)      Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§ 14

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym (Newsletter).
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

1)    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką paczkomatową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2)    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz do żądania usunięcia danych. Wszelkie zgłoszenia w tym zakresie należy kierować na dane adresowe Sprzedawcy, o których mowa w § 3.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych
w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

§ 15

Postanowienia końcowe

1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw -
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 


(12) 444 12 97
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które pomagają w optymalizacji i dostosowaniu do indywidualnych potrzeb dostępnych treści. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce prywatności.
Akceptuję