Jakie wymogi należy spełnić, żeby otrzymać dofinansowanie na drenaż limfatyczny?

Aparat do drenażu limfatycznego z dofinansowaniem

Porady eksperta

W związku z  dużym zapotrzebowaniem na zabiegi drenażu limfatycznego, to pytanie bardzo często pojawia się wśród naszych klientów. Część osób może nawet nie wiedzieć, że ma możliwość uzyskania dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, w tym m.in. aparatu do drenażu limfatycznego. Dlatego w poniższym artykule przedstawiamy wymogi, które należy spełnić, aby taki sprzęt otrzymać z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowanie na zakup domowego sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do rehabilitacji w warunkach wyłącznie domowych (sprzęt nie może być używany w celach komercyjnych) może ubiegać się osoba niepełnosprawna (posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności). Sprzęt, o który chce się starać osoba niepełnosprawna, musi być stosowny do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Aparat do drenażu limfatycznego z dofinansowaniem

Warunkiem przyznania dofinansowania jest posiadanie przez osobę ubiegającą się wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% od zadeklarowanej kwoty urządzenia.

Wnioskodawca (osoba ubiegająca się o dofinansowanie) musi również spełnić kryterium dochodowe, tzn. że miesięczny dochód takiej osoby, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Informacje na temat przeciętnego wynagrodzenia na dany rok można uzyskać w najbliższym oddziale Miejskiego Oddziału Pomocy Społecznej (MOPSu), do którego wnioskodawca starający się o dofinansowanie na drenaż limfatyczny musi złożyć komplet dokumentów. Dofinansowania przyznawane są w oparciu o plan podziału środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji na dany rok.

Dokumenty, które należy złożyć, by móc uzyskać dofinansowanie

Wykaz dokumentów, które należy złożyć do oddziału MOPS w celu uzyskania dofinansowania:

  • wniosek o dofinansowanie (do pobrania ze strony MOPSu lub do odbioru stacjonarnego w oddziale);
  • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
  • faktura pro forma lub oferta cenowa na zakup urządzenia/aparatu do drenażu limfatycznego (lub innego aparatu rehabilitacyjnego) wystawiona przez dostawcę sprzętu rehabilitacyjnego czyli np. BardoMed na: wnioskodawcę; rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej ze wskazaniem osoby, której dotyczy zakup;
  • kopia pełnomocnictwa (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez opiekuna prawnego lub pełnomocnika.

Bardzo ważną informacją jest to, że dofinansowanie ze środków PFRON można uzyskać tylko i wyłącznie na sprzęt, który został zakupiony po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów do odpowiedniego oddziału MOPSu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. PFRON nie przyznaje środków na sprzęt zakupiony przed złożeniem wniosku.

Drenaż limfatycznego cieszy się coraz większym zainteresowaniem, dlatego jeśli tylko spełnia się wyżej określone warunki, to warto ubiegać się o dofinansowanie na zakup aparatu do masażu uciskowego W kwestii doboru odpowiedniego sprzętu do drenażu limfatycznego, zapraszamy do kontaktu.

Autor: Paulina Kilian

Paulina Kilian jest fizjoterapeutką, doradcą sprzętowym Zespołu BardoMed. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W zawodzie pracuje już od 5 lat. Jej specjalizacją jest terapia związana z drenażem limfatycznym. Odbyła również szereg praktyk z osobami starszymi.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora

Ciekawi nas Twoja opinia, zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

  1. dofinansowania pfron |

    Super urządzenie szczególnie jeśli można otrzymać dofinansowanie. Tutaj https://mywspieramy.org/porady/pfron-logowanie zamieszczamy informacje jak składać wniosek do pfron. Może będzie pomocny